zamknij

Realizacje

wróć do listy

Budowa drogi ekspresowej S3 - zadanie II
Mota-Engil Central Europe

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

 • budowa odcinka drogi ekspresowej długości 16 km;
 • budowa węzłów drogowych: „Jawor Południe” i „Bolków”;
 • przebudowa dróg poprzecznych przecinanych trasą drogi ekspresowej, w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji - drogi krajowe, powiatowe, gminne i wewnętrzne;
 • budowa obiektów inżynierskich w tym wiaduktów i mostów w ciągu drogi ekspresowej oraz w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych;
 • budowa dróg dojazdowych i wewnętrznych w pasie drogowym drogi ekspresowej, dla obsługi przyległego do drogi terenu oraz umożliwienia dojazdu do urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi ekspresowej;
 • budowa systemu odwodnienia drogi ekspresowej i przebudowywanych dróg poprzecznych oraz budowanych dróg dojazdowych i wewnętrznych,
 • budowa chodników, zjazdów itp.;
 • budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe przejmowane z pasa drogowego;
 • budowa elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • budowa ogrodzenia drogi;
 • przebudowa urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej w tym budowę żelbetowych przepustów w ciągu przebudowywanych cieków i rowów melioracyjnych;
 • budowa ekranów akustycznych;
 • budowa przejść dla zwierząt oraz przepustów dla płazów;
 • budowa oświetlenia drogowego;
 • przebudowa istniejącej (niezwiązanej) a kolidującej z przedmiotową inwestycją infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej w tym:
 • linii telekomunikacyjnych;
 • sieci wodociągowych;
 • sieci gazowych;
 • sieci kanalizacyjnych;
 • sieci energetyczne;
 • budowa nowej infrastruktury technicznej związanej z drogą ekspresową w tym:
 • sieci i urządzeń systemu informacji drogowej;
 • oświetlenia drogowego;
 • odwodnienia dróg - kanalizacji deszczowej;
 • wycinka istniejącej zieleni niskiej i wysokiej w pasie drogowym drogi ekspresowej S-3;
 • rekultywacja terenów po wykonanych rozbiórkach istniejących odcinków dróg i innych urządzeń infrastruktury technicznej;
 • nasadzenia zielni niskiej i wysokiej ochronnej i naprowadzającej.

ORIENTACJA