zamknij

Aktualne informacje

Budowa obwodnicy Nysy - aktualności z dn. 05/01/2016

Budowa obwodnicy Nysy - aktualności z dn 05/01/2016

05/01/2016

Rok 2015 zakończył się następującym zaawansowaniem prac przy budowie obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych 46 i 41. Szczegółowe informacje na temat inwestycji można także znaleźć na stronie kontraktu pod adresem: www.obwodnicanysy.pl..ROBOTY DROGOWE:

- Wzmacnianie podłoża gruntowego (stabilizacja gruntu, materace z geosyntetyków);
- Przygotowanie podłoża do wykonywania kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
- Realizacja robót ziemnych w zakresie nasypów, wykopów, drenów, profilowania skarp i rowów drogowych, warstwy mrozoochronnej oraz górnej warstwy nasypu (GWN);
- Realizacja podbudowy z kruszywa;
- Wykonywanie robót bitumicznych w zakresie warstwy podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej;
- Wykonywanie krawężników i ścieków metodą ślizgową.

ROBOTY MOSTOWE:

Rozpoczęto roboty budowlane na 13 z 14 obiektów mostowych. Dodatkowo wykonano most tymczasowy na rzece Nysie Kłodzkiej, co przyspieszy wykonywanie docelowego obiektu mostowego nad rzeką oraz pozwoliło na lepsze skomunikowanie budowy. Zakończono roboty w zakresie pali fundamentowych.


Roboty realizowane są w poniższych asortymentach:
- Roboty ziemne w zakresie wykopów;
- Prace zbrojarskie (fundamenty, podpory, ustroje nośne);
- Roboty szalunkowe;
- Roboty betoniarskie (fundamenty, podpory, ustroje nośne);
- Roboty izolacyjne powierzchni betonowych;
- Zasypki przyczółków.

ROBOTY BRANŻOWE:

Zakończono przebudowę linii wysokiego napięcia oraz przebudowa sieci gazowych średniego i wysokiego ciśnienia. Roboty związane z usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą są na końcowym etapie realizacji.

Aktualnie wykonawca prowadzi roboty w zakresie:
- Budowy kanalizacji deszczowej równolegle do robót drogowych (kanały, wpusty, studnie);
- Przebudowy linii energetycznych średniego napięcia;
- Przebudowy sieci teletechnicznych;
- Przebudowy sieci sanitarnych i wodociągowych