facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Portfolio

Droga ekspresowa S3 Bolków-Kamienna Góra

Budowa drogi ekspresowej S3 Bolków – Kamienna Góra – zadanie III (budowa tunelu)

ZAMAWIAJĄCY:
PORR S.A.

UMOWA W TRAKCIE

W skład inwestycji wchodzą następujące elementy:

 • budowa odcinka drogi ekspresowej S-3 od km 38+255,00 do km 54+338,22 (odpowiada km 54+316,50),
 • budowa tunelu TS-26 w ciągu drogi ekspresowej o długości 2300m,
 • budowa tunelu TS-32 w ciągu drogi ekspresowej o długości 320m,
 • budowa MOP-u „Jaczków”,
 • przebudowa dróg poprzecznych przecinanych trasą drogi ekspresowej,
 • budowa obiektów inżynierskich w tym wiaduktów i mostów w ciągu drogi ekspresowej oraz w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych,
 • budowa/przebudowa dróg dojazdowych i wewnętrznych w pasie drogowym drogi ekspresowej, dla obsługi przyległego do drogi terenu oraz umożliwienia dojazdu do urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi ekspresowej,
 • budowa systemu odwodnienia drogi ekspresowej i dróg poprzecznych,
 • budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów itp.
 • budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe przejmowane z pasa drogowego,
 • budowę elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowę ogrodzenia drogi,
 • przebudowę urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej w tym budowę żelbetowych przepustów w ciągu przebudowywanych cieków i rowów melioracyjnych,
 • budowę ekranów akustycznych,
 • budowę przejść dla zwierząt oraz przepustów dla płazów,
 • budowę oświetlenia drogowego,
 • przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej
 • budowę nowej infrastruktury technicznej związanej z drogą ekspresową.

Lokalizacja