facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Dla Akcjonariuszy

Dla Akcjonariuszy

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI ORAZ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, IVIA S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji i warrantów subskrypcyjnych zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy oraz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do złożenia dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: al. W. Roździeńskiego 91 40-203 Katowice, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem.