facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

O firmie

O nas

IVIA S.A.

IVIA Sp. z o.o. to firma projektowa specjalizująca się w zakresie infrastruktury: drogowej, mostowej, kolejowej oraz innych pokrewnych dziedzin. Działamy również w sektorze wody i środowiska oraz energetyki. Obecnie kończymy projekt najdłuższego pozamiejskiego tunelu drogowego w ciągu drogi ekspresowej S3 i staramy się dzięki współpracy w międzynarodowym zespole rozwijać nasze doświadczenie w zakresie projektowania tuneli komunikacyjnych.

Większość naszych umów realizujemy w formule „projektuj i buduj” współpracując z generalnymi wykonawcami. Zapewniamy duże doświadczenie naszych projektantów w optymalizacji robót budowlanych, pozwalających na minimalizację kosztów inwestycji. Opracowujemy również studia wykonalności, STEŚ oraz koncepcje projektowe. Dzięki środkom pomocowym z UE, wdrażamy oprogramowanie BIM, dzięki któremu możemy zaoferować naszym klientom nowe możliwości synergii i współdziałania.

IVIA dzisiaj to:

ok. 0 osób
0 biur
w Polsce

IVIA dzisiaj to:

ok. 0 osób
0 biur
w Polsce

Zapraszamy do naszych biur w Czechowicach-Dziedzicach, Katowicach, Wrocławiu, Rzeszowie i Lublinie.

zespół IVIA

Flipbox Item Title

Flipbox Item Title

Misja

Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie w branży inżynierskiej chcemy kształtować świat pod potrzeby egzystencji człowieka. Naszą pracą przyczyniamy się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa ludzi oraz zapewniamy zrównoważony rozwój naszej planety.

Projektujemy infrastrukturę, która przyczynia się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa oraz zapewnia zrównoważony rozwój naszej planety
Chcemy rozwiązywać problemy naszych klientów na wysokim poziomie
Dla naszych pracowników zapewniamy możliwość rozwoju i poszerzenia wiedzy inżynierskiej

Zarząd Spółki

rafał draszczyk

Rafał Draszczyk

Dyrektor Biura w Katowicach

Rafał Draszczyk

Dyrektor Biura w Katowicach

andrzej kula

Andrzej Kula

Prezes Zarządu

Andrzej Kula

Prezes Zarządu

krzysztof pach

Krzysztof Pach

Członek Zarządu

Krzysztof Pach

Członek Zarządu

Polityka zarządzania

Społeczna odpowiedzialność
CSR
Cele zrównoważonego rozwoju
SDGS
Polityka
RODO

Społeczna odpowiedzialność CSR

Dbamy o społeczeństwo i środowisko wokół nas poprzez zaangażowanie w akcje charytatywne i wolontariackie. Promujemy dobre społeczne inicjatywy.

Cele zrównoważonego rozwoju SDGS

Troska o planetę, zaangażowanie społeczne oraz wysokie standardy ładu korporacyjnego towarzyszą wszystkiemu, co robimy. Wzajemnie się przenikając tworzą fundament naszej odpowiedzialności.

Polityka IVIA Sp. z o.o. w zakresie danych osobowych

IVIA Sp. z o.o. zbiera dane osobowe osób fizycznych bezpośrednio od tych osób lub ich pracodawców lub kontrahentów w związku z działalnością gospodarczą IVIA Sp. z o.o. Każdorazowo jednak IVIA Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe zgodnie z prawem, będąc administratorem tych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

IVIA Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe głównie na podstawie przesłanek wynikających z: dobrowolnej zgody osoby fizycznej, faktu realizacji umowy zawartej z IVIA Sp. z o.o., konieczności wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów IVIA Sp. z o.o. w zakresie w szczególności takich operacji jak: zbieranie, utrwalanie, opracowywanie, przechowywanie, wykorzystywanie, ujawnianie, usuwanie.

IVIA Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług inżynieryjnych, w tym także wypełniania zobowiązań oraz rozwoju zasobów ludzkich.

IVIA Sp. z o.o. może ujawnić dane osobowe organom administracji publicznej, sądom i innym podmiotom, jeśli taki obowiązek wynika z obowiązującego prawa lub jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania.

IVIA Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe przez okres potrzebny z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą, w tym przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, jak również okres przedawnienia roszczeń.

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza IVIA Sp. z o.o., ma prawo do żądania od IVIA Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (gdy są nieprawidłowe) lub ich usunięcia, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

We wszystkich przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe, może:
a) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, kończąc umowę z IVIA Sp. z o.o. (z uwzględnieniem czasu wskazanego w pkt 5 powyżej), z wyjątkiem uzasadnionych powodów lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
b) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w takim przypadku dane będą przechowywane wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
c) wykonywać swoje prawo do przenoszenia danych.

W każdym przypadku kiedy osoba fizyczna, o której mowa powyżej uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie danych osobowych, może wnieść skargę do organu nadzorczego w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia (w Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

We wszystkich przypadkach wymaganych dla wykonania umowy zawartej z IVIA Sp. z o.o. i zgodności z obowiązującym prawem, kiedy jakikolwiek podmiot dostarcza IVIA Sp. z o.o. dane osobowe swoich pracowników lub osób współpracujących z nim, jest on zobowiązany zapewnić, że osoby te zostały należycie poinformowane i udzieliły stosownych zgód, jeśli były wymagane zgodnie z prawem oraz że na IVIA Sp. z o.o. nie ciąży żaden dodatkowy obowiązek dotyczący pracowników lub osób współpracujących tego podmiotu.

Inwestujemy w naszych ludzi

Tworzymy bezpieczne otoczenie pracy,
dbamy o wzajemne relacje oraz umożliwiamy ciągły rozwój kwalifikacji i kompetencji naszych pracowników.