facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka IVIA S.A. w zakresie danych osobowych

IVIA S.A. zbiera dane osobowe osób fizycznych bezpośrednio od tych osób lub ich pracodawców lub kontrahentów w związku z działalnością gospodarczą IVIA S.A. Każdorazowo jednak IVIA S.A. pozyskuje dane osobowe zgodnie z prawem, będąc administratorem tych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

IVIA S.A. przetwarza dane osobowe głównie na podstawie przesłanek wynikających z: dobrowolnej zgody osoby fizycznej, faktu realizacji umowy zawartej z IVIA S.A., konieczności wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów IVIA S.A. w zakresie w szczególności takich operacji jak: zbieranie, utrwalanie, opracowywanie, przechowywanie, wykorzystywanie, ujawnianie, usuwanie.

IVIA S.A. przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług inżynieryjnych, w tym także wypełniania zobowiązań oraz rozwoju zasobów ludzkich.

IVIA S.A. może ujawnić dane osobowe organom administracji publicznej, sądom i innym podmiotom, jeśli taki obowiązek wynika z obowiązującego prawa lub jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania.

IVIA S.A. przechowuje dane osobowe przez okres potrzebny z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą, w tym przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, jak również okres przedawnienia roszczeń.

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza IVIA S.A., ma prawo do żądania od IVIA S.A. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (gdy są nieprawidłowe) lub ich usunięcia, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

We wszystkich przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe, może:
a) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, kończąc umowę z IVIA S.A. (z uwzględnieniem czasu wskazanego w pkt 5 powyżej), z wyjątkiem uzasadnionych powodów lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
b) żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w takim przypadku dane będą przechowywane wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
c) wykonywać swoje prawo do przenoszenia danych.

W każdym przypadku kiedy osoba fizyczna, o której mowa powyżej uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie danych osobowych, może wnieść skargę do organu nadzorczego w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia (w Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

We wszystkich przypadkach wymaganych dla wykonania umowy zawartej z IVIA S.A. i zgodności z obowiązującym prawem, kiedy jakikolwiek podmiot dostarcza IVIA S.A. dane osobowe swoich pracowników lub osób współpracujących z nim, jest on zobowiązany zapewnić, że osoby te zostały należycie poinformowane i udzieliły stosownych zgód, jeśli były wymagane zgodnie z prawem oraz że na IVIA S.A. nie ciąży żaden dodatkowy obowiązek dotyczący pracowników lub osób współpracujących tego podmiotu.