facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Obwodnica Olesna w ciągu drogi S11 – informacja z posiedzenia KOPI

Informujemy, że 31.08.2017 r. w Centrali GDDKiA w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w sprawie oceny prac dokumentacyjnych etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) budowy obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr S11. Posiedzenie KOPI zorganizowano zgodnie z obowiązującą w GDDKIA procedurą zatwierdzania kolejnych etapów dokumentacji studialnej i projektowej. W posiedzeniu – oprócz przedstawicieli Centrali i opolskiego Oddziału GDDKiA– udział wzięli przedstawiciele wszystkich szczebli lokalnej administracji samorządowej, tj. Marszałek Województwa, V-ce Starosta Powiatu Oleskiego, Burmistrz Olesna, Wójt Gminy Lasowice Wielkie, a także przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Po prezentacji i rozpatrzeniu zaprojektowanych wariantów przebiegu obwodnicy Olesna KOPI zapoznała się z wynikami analizy wielokryterialnej, opracowanej w ramach STEŚ, dokonującej szerokiej wieloaspektowej oceny proponowanych rozwiązań korytarzowych i technicznych. Na tej podstawie KOPI udzieliła rekomendacji do dalszych prac projektowych i realizacji budowy według wariantu nr 2, tzn. wariantu północnego przebiegu obwodnicy Olesna, uznając jednocześnie jako wariant alternatywny południową propozycję przebiegu korytarza obwodnicy według wariantu nr 1.

Obecnie biuro projektowe IVIA z Katowic, działające na zlecenie GDDKiA O/Opole, przygotowuje projekt wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy obwodnicy Olesna w ciągu S11 w oparciu o ustalenia KOPI, tj. dla wariantu nr 2 (północnego) i wariantu nr 1 (jako alternatywnego). Zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tzw. ustawie ocenowej) inwestor jest zobowiązany wskazać we wniosku wariant rekomendowany do realizacji oraz racjonalny (tzn. realny) wariant alternatywny.

Dalszy harmonogram realizacji inwestycji jest uzależniony od terminu uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w trybie Projektuj&Buduj przewidziane jest w połowie 2018 r. Zakończenie robót budowlanych – w takim scenariuszu – mogłoby nastąpić w roku 2022.

Zapraszamy na nasze social media

Facebook

Instagram

Linkedin

Zobacz inne wpisy

Wycieczka projektantów mostowych na budowę S3 Bo...

Połączenie dwóch części mostu nad Odrą - to ważne wydarzenie miało miejsce w ostatnim tygodniu na budowie Drogi Wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Milsk.

Wizyta projektantów drogowych na budowie S1 odc. ...

Na budowie drogi S1 odcinek II węzeł Oświęcim-Dankowice prace drogowe idą pełną parą. Projektanci i asystenci IVIA S. A. pełniący nadzór autorski mieli okazję zobaczyć pierwsze zarysy sw...

Pierwsze Mistrzostwa Drogowców MTB o puchar Preze...

Nie tylko samą pracą człowiek żyje! W IVIA S.A. możemy się pochwalić nowymi kontraktami jak i licznymi osiągnięciami sportowymi. 4 Czerwca mieliśmy przyjemność wziąć udział w pierwszyc...