facebookinstagramlinkedin
Wspieramy Ukrainę
Wspieramy Ukrainę
facebookinstagramlinkedin

Projekty unijne

Projekty unijne

Nazwa beneficjenta:
„Poprawa ergonomii w środowisku pracy biura projektowego”

Nazwa beneficjenta:
IVIA S.A.

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji:
2023-09-01 – 2023-11-30

Celem projektu jest:
Zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, co pozwoli na ułatwienie pozostania w zatrudnieniu 77 pracowników ( w tym: K-40, M-37, 1-50+, 1 – osoba z niepełnosprawnością ) wykonujących pracę administracyjno-biurową. Cel będzie realizowany poprzez działania prewencyjne – modernizację i poprawę ergonomiczności stanowisk pracy, na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego oraz działania świadomościowe – edukacyjno – szkoleniowe z zakresu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Grupą docelową są osoby w wieku aktywności zawodowej, zatrudnione na co najmniej 0,5 etatu w IVIA S.A.

Certyfikat dotacji

Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Nazwa beneficjenta:
IVIA S.A.

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji:
2020-07-01 – 2020-09-30

Celem projektu jest:
„Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie bieżącej działalności. „

Nazwa beneficjenta:
IVIA S.A.

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji:
2018-10-01 – 2019-12-31

Celem projektu jest:
„Niniejsze przedsięwzięcie polega na budowie zintegrowanej platformy B2B optymalizującej procesy projektowania obiektów liniowych (dróg, autostrad, linii kolejowych itp.) w technologii BIM.”